Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΣΕΠ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Της .... του .... και της ...., κατοίκου Αθηνών, οδός .... αρ. ..., κατόχου ΑΦΜ .......

Κατά

  1. Του πίνακα κατάταξης υποψηφίων της προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα».
  2. Της υπ’ αριθ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 460/14.2.2020.

_____________________________________________________________________

Με την παρούσα αίτηση θεραπείας ενίσταμαι κατά του ως άνω προσβαλλόμενου πίνακα κατάταξης υποψηφίων της προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7.2.2020 κοινής υπουργικής απόφασης, κατά το μέρος που με αφορά, για τους κάτωθι ουσιαστικούς και νομικά βάσιμους λόγους.

Συμμετείχα στον ως άνω διαγωνισμό για την πρόσληψή μου σε φορείς του Υπουργείου Υγείας ως επικουρικό προσωπικό, υποβάλλοντας την υπ’ αριθ. πρωτ. ....../12.3.2020 αίτησήμου, για την κατηγορία ΤΕ του κλάδου Διοικητικού / Διοικητικού – Λογιστικού και για τις κάτωθι θέσεις κατά σειρά προτίμησης:

  1. Κωδικός θέσης 1-65 Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ, 1ηΥΠΕ
  2. Κωδικός θέσης 1-11 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός» - «Οφθαλμιατρείο Αθηνών» - «Πολυκλινική» - Έδρα: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», 1ηΥΠΕ
  3. Κωδικός θέσης 1-17 Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», 1ηΥΠΕ
  4. Κωδικός θέσης 1-24 Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η Αγ. Ελένη», 1ηΥΠΕ
  5. Κωδικός θέσης 1-5 Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Παμμακάριστος», 1ηΥΠΕ
  6. Κωδικός θέσης 1-71 ΕΚΑΒ Τομέας Αθηνών, 1ηΥΠΕ
  7. Κωδικός θέσης 1-2 Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Αγ. Σάββας», 1ηΥΠΕ
  8. Κωδικός θέσης 1-22 Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης, 1ηΥΠΕ.

Στα πλαίσια της αίτησής μου προσκόμισα εμπροθέσμως και προσηκόντως άπαντα τα δικαιολογητικά που απαιτούνταν για την απόδειξη των προσόντων μου και των κριτηρίων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Ειδικότερα, επειδή τυγχάνω τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, κριτήριο που μου εξασφαλίζει 70 μονάδες σύμφωνα με την προκήρυξη, προσκόμισα, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών και: α) το υπ’ αριθ. πρωτ. ....../5.3.2020 πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), β) την από ..... Βεβαίωση του Εθνικού Δημοτολογίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επισημαίνεται δε, πως σύμφωνα με την προκήρυξη για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολυτέκνων απαιτείτο να προσκομιστεί: «α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β’/25-2-2014) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και β)πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α’). Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την πολυτεκνική ιδιότητα και δεν εγγράφονται στον Πίνακα Πολυτέκνων ή Τέκνων Πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα η πολυτεκνική τους ιδιότητα». 

Με βάση τα παραπάνω και αφού υπέβαλα την αίτησή μου, στις 19.3.2020 αναρτήθηκαν οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων, στους οποίους συμπεριλήφθηκα, συγκεντρώνοντας 490 μόρια. Ακολούθως, μετά την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης ενστάσεων και ειδικότερα στις 15.6.2020, όταν άρχισαν να εκδίδονται οι αποφάσεις τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού, ανατρέχοντας εκ νέου στους ηλεκτρονικούς πίνακες κατάταξης διαπίστωσα μετ’ εκπλήξεως πως δίπλα από το όνομά μου είχε προστεθεί η επισημείωση «ανενεργό πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», με αποτέλεσμα να ακυρωθεί παντελώς η αίτησή μου και να τεθώ εκτός δικαιώματος πρόσληψης σε κάθε μία από τις επιλογές μου, και ειδικότερα στην 1ηεπιλογή μου, ήτοι την Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ της 1ηΥΠΕ, στην οποία διαφορετικά θα είχα προσληφθεί από τα μέσα Ιουνίου του 2020, καθόσον ήμουν 4η στη σειρά κατάταξης της ειδικότητάς μου. Πλην όμως, η ως άνω ακύρωση της αιτήσεώς μου δεν είναι νόμιμη και θα πρέπει να διορθωθεί, να απαλειφθεί η συγκεκριμένη επισημείωση δίπλα από το όνομά μου και να προσληφθώ στην 1η επιλογή μου, σύμφωνα με την κατάταξή μου.

Τούτο διότι, αν έπρεπε να προσκομίσω ακόμη πιο πρόσφατη Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, και δη εκδοθείσα εντός του τελευταίου εξαμήνου, αυτό θα έπρεπε να αναγράφεται ρητά στο αντίστοιχο χωρίο της προκήρυξης, όπως ακριβώς συμβαίνει αναφορικά με το πιστοποιητικό που απαιτείται για τους πολύτεκνους γονείς.

Συγκεκριμένα, ως προς τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από τους πολύτεκνους γονείς, η προκήρυξη αναφέρει επί λέξει τα εξής: «Οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι ορίζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ Α’ 75). Για την απόδειξη των παραπάνω πρέπει να υποβληθούν όλα τα κατά περίπτωση παρακάτω δικαιολογητικά: ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.β’/25.2.2014) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου και, β) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ. Α’) σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η φράση «το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου» που αναγράφεται ρητά στην παράγραφο για τους πολύτεκνους γονείς, δεν υπάρχει στην αντίστοιχη παράγραφο για τα τέκνα πολυτέκνων, όπως εγώ. Ως εκ τούτου, εύλογα και δικαιολογημένα θεώρησα πως δεν υποχρεούμαι να προσκομίσω τόσο πρόσφατο πιστοποιητικό ή βεβαίωση και πως αυτό που προσκόμισα πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης, απ’ τη στιγμή που δεν υπήρχε ρητή μνεία στη σχετική παράγραφο. Άλλωστε, εγώ είχα στην κατοχή μου ακόμα πιο πρόσφατη Βεβαίωση του Εθνικού Δημοτολογίου και συγκεκριμένα με ημερομηνία 5/3/2020. Τούτο, εξάλλου, συνιστούσε προϋπόθεση προκειμένου να μου χορηγηθεί το έτερο πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας από την ΑΣΠΕ. Αν, επομένως, η προκήρυξη το ανέγραφε ρητά, όπως θα έπρεπε να κάνει, θα είχα προσκομίσει αυτό το πιο πρόσφατο δικαιολογητικό αντί του προγενέστερου που προσκόμισα. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι δύο Βεβαιώσεις είναι απόλυτα ταυτόσημες ως προς το περιεχόμενό τους, όπως καταδεικνύεται από τις συνημμένες με την παρούσα.

Επειδή, εγώ έδειξα τη μέγιστη επιμέλεια και προσοχή ως προς την προσήκουσα προσκόμιση απάντων των δικαιολογητικών που απαιτούνταν, το γεγονός δε, ότι δεν προσκόμισα πρόσφατη Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα δική μου, αλλά σε ασάφεια της προκήρυξης.

Επειδή για τους παραπάνω λόγους θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προσκομισθείσα από εμένα από ..... Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, άλλως η από ..... Βεβαίωση που προσκομίζω με την παρούσα αίτησή μου, ούτως ώστε να λάβει χώρα η πρόσληψή μου στην 1η μου επιλογή, σύμφωνα με την κατάταξή μου.

Επειδή η παρούσα αίτηση θεραπείας μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

Επειδή, με την παρούσα αίτησή μου προσκομίζω αμφότερες τις Βεβαιώσεις του Εθνικού Δημοτολογίου, καθώς και το υπ’ αριθ. πρωτ. ..... πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας της ΑΣΠΕ και την υπ’ αριθ. ..... αίτησή μου.

Για όλους αυτούς του λόγους

Αιτούμαι

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση θεραπείας μου.

Να γίνει δεκτή η από ..... Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, άλλως η από ..... Βεβαίωση που επισυνάπτω, με όμοιο περιεχόμενο.

Να λάβει χώρα η πρόσληψή μου στην 1η επιλογή μου και δη στην Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ της 1η ΥΠΕ, σύμφωνα με τη σχετική μου κατάταξη.

Αθήνα 17.7.2020

Η αιτούσα