Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΑΣΕΠ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)
ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Του ……………., κατοίκου……….., κατόχου ΑΦΜ ………..

Κατά

1. Της υπ’ αριθ. ……….. απόφασης του Β Τμήματος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), με έδρα την Αθήνα, οδός Πουλίου 6, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
2. Του οριστικού πίνακα διοριστέων της προκήρυξης ………, που κυρώθηκε με την ………… απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 437/14.4.2020 ΦΕΚ, τεύχος Γ’.
_____________________________________________________________________

Με την παρούσα αίτηση θεραπείας ενίσταμαι επί της ανωτέρω υπ’ αριθμόν ………… απόφασης του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, με την οποία απορρίφθηκε η από 30.12.2019 και με αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ ………. εμπροθέσμως υποβληθείσα ένστασή μου, για τους κάτωθι ουσιαστικούς και νομικά βάσιμους λόγους.

Ιστορικό
Δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. ………… εμπροθέσμως υποβληθείσας αίτησής μου, συμμετείχα στην υπ’ αριθ. 10Κ/2018 (ΦΕΚ 29/10.10.2018 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ) προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 118 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Υπουργείο Εσωτερικών).

Συγκεκριμένα, υπέβαλα αίτηση για 12 θέσεις του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και, ειδικότερα, κατά σειρά προτίμησης για τις εξής θέσεις:
1.     ΠΕ Οικονομικού με κωδικό θέσης 536 και 540
2.     ΠΕ Οικονομολόγων με κωδικό θέσης 544
3.     ΠΕ Διοικητικού με κωδικό θέσης 505 και 509
4.     ΠΕ Οικονομικού / Λογιστικού με κωδικό θέσης 541 και 542
5.     ΠΕ Διοικητικού / Οικονομικού με κωδικό θέσης 519, 518, 521, 522 και 516

Προς απόδειξη των τυπικών προσόντων μου απέστειλα στο ΑΣΕΠ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δη:
1.     Τίτλο σπουδών / Πτυχίο Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, με βαθμό πτυχίου ….. και ημερομηνία έκδοσης …...
2.     Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εκπαιδευτικό ίδρυμα ……….
3.     Για την απόδειξη της άριστης γνώσης ξένης γλώσσας και δη των αγγλικών, προσκόμισα τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μου στην αγγλική γλώσσα.
4.     Για την απόδειξη της καλή γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας και δη των ισπανικών, προσκόμισα πτυχίο με τίτλο………..
5.     Τέλος για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίαςμου προσκόμισα την υπ’ αριθ. πρωτ. ………. βεβαίωση του ασφαλιστικού μου φορέα (ΙΚΑ) απ’ την οποία προκύπτει ότι τύγχανα ασφαλισμένος για συνολικά 2.279 ημέρες ασφάλισης από 8/2005 έως 8/2018. Παράλληλα, στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) που υπέβαλα δήλωσα επακριβώς τη χρονική διάρκεια, το είδος και την επωνυμία του εργοδότη μου.

Συγκεκριμένα, στο αντίστοιχο πεδίο δήλωσα ότι:
α)απασχολήθηκα από 1/7/2012 έως 1/1/2017 και δη για 45 μήνες, στον εργοδότη………, με αντικείμενο απασχόλησης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»,
β)απασχολήθηκα από 1/3/2010 έως 1/12/2015 και δη για 24 μήνες, στον εργοδότη………., με αντικείμενο απασχόλησης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»,
γ)απασχολήθηκα από 2/1/2017 έως 31/8/2018 και δη για 20 μήνες,στον εργοδότη……., με αντικείμενο απασχόλησης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ».

Με βάση τα ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι διέθετα εργασιακή εμπειρία 89 μηνών, απ’ τους οποίους θα έπρεπε να προσμετρηθούν οι 84 μήνες κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με την προκήρυξη.
Πλην όμως, όταν δημοσιεύτηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων διαπίστωσα ότι είχα βαθμολογηθεί με …….. μονάδες, βαθμολογία που αναλύεται ως εξής: α) βαθμός βασικού τίτλου σπουδών = 678,7 μονάδες, β) μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης = 200 μονάδες, γ) άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας = 70 μονάδες, δ) καλή γνώση της ισπανικής γλώσσας = 30 μονάδες και ε) μήνες εργασιακής εμπειρίας = ο μονάδες.

Ήτοι, ενώ είχαν ορθώς βαθμολογηθεί όλα τα τυπικά προσόντα που αποδεδειγμένα διέθετα με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισα, για την εργασιακή μου εμπειρία δεν προσμετρήθηκε κανένας μήνα, με αποτέλεσμα να απωλέσω πολύτιμες μονάδες και να καταταγώ πολύ χαμηλότερα από τη σειρά που θα έπρεπε.

Μετά ταύτα υπέβαλα την υπ’ αριθ. πρωτ. ΑΣΕΠ ……. εμπροθέσμως υποβληθείσα ένστασή μου, διαμαρτυρόμενος για τη μη προσμέτρηση των μηνών εργασιακής εμπειρίας και αιτούμενος να επανεξεταστεί η αίτησή μου, προκειμένου να επανυπολογιστούν τα μόρια βάσει της πραγματικής και αποδεδειγμένης εργασιακής εμπειρίας μου.

Ωστόσο, επί της ως άνω ενστάσεώς μου εκδόθηκε η προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. ………. απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, η οποία απέρριψε την ένστασή μου με το εξής αιτιολογικό:
«Από τον έλεγχο του εντύπου της αιτήσεως προκύπτει ότι ο υποψήφιος προς απόδειξη της εμπειρίας του επικαλέστηκε στο ΠΕΔΙΟ: Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης ότι διαθέτει 84 μήνες εμπειρίας και στο πεδίο, που αφορά στην αναλυτική καταγραφή της εργασιακής του εμπειρίας δήλωσε ότι:
1.     Από 1/07/12 έως 1/01/17 απασχολήθηκε στον εργοδότη …….. με αντικείμενο απασχόλησης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» για 45 μήνες και 0 ημέρες ασφάλισης.
2.     Από 01/03/10 έως 01/12/15 απασχολήθηκε στον εργοδότη ……… με αντικείμενο απασχόλησης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» για 24 μήνες και 0 ημέρες ασφάλισης.
3.     Από 02/01/17 έως 31/08/18 απασχολήθηκε στον εργοδότη ………. με αντικείμενο απασχόλησης «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» για 20 μήνες και 0 ημέρες ασφάλισης.

Προς απόδειξη της ανωτέρω εμπειρίας προσκόμισε την υπ’ αριθ. πρωτ. …….. βεβαίωση από το ΙΚΑ Λέρου, από την οποία προκύπτει ότι ασφαλίστηκε για συνολικά 2279 ημέρες ασφάλισης από 8/2005 έως 8/2018. Το σύνολο της εμπειρίας του δεν μπορεί να γίνει δεκτό διότι στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης που αφορά στην περιγραφή του αντικειμένου της εμπειρίας του ανέγραψε τον γενικό όρο «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ»,με τον οποίο δεν μπορεί να αποδειχθεί η συνάφεια της εμπειρίας του με το αντικείμενο των θέσεων που αιτείται και επομένως ορθώς δεν ελήφθη υπόψη.
Από τον έλεγχο των λοιπών δικαιολογητικών του φακέλου του προκύπτει ότι ορθώς βαθμολογήθηκε.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο ……. (ΑΜ:…..) ορθώς έχει καταταγεί και η ένστασή του πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη.»

Με άλλα λόγια, η αιτιολογία για την οποία δεν λήφθηκε υπόψη η εργασιακή μου εμπειρία είναι ότι η ιδιότητα του υπαλλήλου στην τράπεζα δεν είναι συναφής με το αντικείμενο των θέσεων που αιτούμαι. Πλην όμως, η αιτιολογία αυτή δεν είναι νόμιμη και βάσιμη, για τους κάτωθι λόγους:

Επί της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης
Εν πρώτοις επισημαίνεται ότι οι προς πλήρωση θέσεις για τις οποίες δήλωσα συμμετοχή είναι οι ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ. Από το τίτλο και μόνο των προς πλήρωση θέσεων γίνεται αντιληπτό ότι έχουν να κάνουν με οικονομικής και διοικητικής φύσεως καθήκοντα και αρμοδιότητες.

Το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου μου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σχετίζεται με γνώσεις γύρω από την γενική οικονομία, την οικονομία του δημοσίου τομέα, τα οικονομικά επιχειρήσεων, τη λογιστική, την οικονομική διοίκηση επιχειρήσεων. Βασικοί τομείς, στους οποίους ένας πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών μπορεί να εργαστεί, είναι ο επιχειρηματικός τομέας, το τραπεζικό σύστημα, ο τομέας της λογιστικής ή και ο δημόσιος τομέας. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, το πτυχίο μου που προσκόμισα στο ΑΣΕΠ για τις ως άνω περιγραφόμενες προς πλήρωση θέσεις είναι απολύτως συναφές και αποτέλεσε αποδεκτό τίτλο σπουδών, βαθμολογούμενο ορθώς από το ΑΣΕΠ.

Αναφορικά με τα καθήκοντά μου ως υπάλληλος στην Τράπεζα ……, όπου εργαζόμουν ως ταμίας, αυτά ήταν τόσο οικονομικής όσο και διοικητικής φύσεως καθήκοντα.
Ειδικότερα, τα καθήκοντά μου ήταν: Η διαχείριση και διεξαγωγή δεκάδων τραπεζικών και ταμειακών συναλλαγών των πελατών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων και καθορισμένων οδηγιών, η παροχή ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τους πελάτες, η αξιολόγηση των αναγκών των πελατών και η παρουσίαση νέων προϊόντων, η διαχείριση καταθετικών και προθεσμιακών συναλλαγών και η προώθηση χρηματοοικονομικών προϊόντων, η αρχειοθέτηση των συναλλαγών και λογαριασμών με σκοπό την έγκαιρη και ορθή συμφωνία του ταμείου, η πρωτοκόλληση εγγράφων, η σύνταξη και κατάρτιση αναφορών και σχεδίων, η τήρηση στατιστικών στοιχείων για τις δραστηριότητες της Τράπεζας και τα τραπεζικά προϊόντα, η οργάνωση φακέλων και η μελέτη υποθέσεων των πελατών με σκοπό την επίλυση ζητημάτων και την παροχή συστάσεων και εναλλακτικών προτάσεων.
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω περιγραφόμενες αρμοδιότητες έχουν αμιγώς οικονομικό και διοικητικό χαρακτήρα και συνδυάζουν τις οικονομικές και διοικητικές γνώσεις που έλαβα με βάση τις σπουδές μου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως εκ τούτου, η εργασιακή μου εμπειρία υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου στην Τράπεζα, την οποία δήλωσα, είναι απόλυτα συναφής με το αντικείμενο των θέσεων, για τις οποίες αιτήθηκα συμμετοχή στο διαγωνισμό.
 
Πέραν, όμως, των ανωτέρω, προκαλεί μεγάλη εντύπωση η μη προσμέτρηση στην προκειμένη περίπτωση της εργασιακής μου εμπειρίας ως υπαλλήλου στην Τράπεζα, όπως τη δήλωσα και την περιέγραψα στην αίτησή μου, καθότι την ίδια ακριβώς δήλωση και περιγραφή και δη με τον όρο «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ», συνοδευόμενη με τα ίδια ακριβώς δικαιολογητικά, είχα συμπεριλάβει και σε παρελθούσες αιτήσεις μου, με τις οποίες είχα συμμετάσχει σε παλιότερες προκηρύξεις για όμοιες θέσεις (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ). Στις αιτήσεις εκείνες η ίδια ακριβώς εργασιακή μου εμπειρία είχε προσμετρηθεί κανονικά και στο σύνολό της από το ΑΣΕΠ (ήτοι για 84 μήνες), είχε κριθεί συναφής με το αντικείμενο των θέσεων και είχε βαθμολογηθεί με το σύνολο των μορίων που αντιστοιχούσαν.
 
Συγκεκριμένα: Α) Είχα λάβει συμμετοχή στην υπ’ αριθ. 1Κ/2018 (ΦΕΚ 7/9.2.2018 τ. ΑΣΕΠ) προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 209 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας – ΕΥΔΑΠ ΑΕ (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), όπου έκανα αίτηση για δύο θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ με κωδικούς 412 και 414. Στην προκήρυξη είχα προσκομίσει στο ΑΣΕΠ τα ίδια ακριβώς δικαιολογητικά και είχα αναγράψει τη λέξη «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» στο αντίστοιχο πεδίο για την περιγραφή της εργασιακής μου εμπειρίας. Με βάση τα τότε προσωρινά αποτελέσματα, η εργασιακή μου εμπειρία προσμετρήθηκε από το ΑΣΕΠ στο σύνολό της και δη για χρονικό διάστημα 84 μηνών, βαθμολογούμενη με 588 μόρια, όπως αποδεικνύεται από τον σχετικό πίνακα κατάταξης!
 
Β)  Ο έτερος διαγωνισμός στον οποίο είχα λάβει συμμετοχή, δηλώνοντας ακριβώς την ίδια εργασιακή εμπειρία με τον όρο «ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ» και προσκομίζοντας τα ίδια ακριβώς δικαιολογητικά, ήταν η υπ’ αριθ. 6Κ/2017 (ΦΕΚ 17/19.5.2017 τ. ΑΣΕΠ) προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 203 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπου είχα δηλώσει προτίμηση για 20 θέσεις ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδικούς 107, 108, 109, 113, 120, 119, 115, 101, 105, 106, 110, 102, 111, 112, 114, 118, 117, 116, 103, 104. Και στην προκήρυξη αυτή, το ΑΣΕΠ είχε προσμετρήσει το σύνολο της εργασιακής μου εμπειρίας για το μέγιστο χρονικό διάστημα των 84 μηνών, την οποία είχε κρίνει ως συναφή με το αντικείμενο των θέσεων και την είχε βαθμολογήσει, επίσης, με 588 μόρια, όπως ευχερώς μπορώ να αποδείξω από το σχετικό πίνακα κατάταξης!
 
Είναι, επομένως, άξιο απορίας πώς για τις ίδιες θέσεις προτίμησης (ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) η ίδια εργασιακή εμπειρία, δηλωθείσα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και όρο (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ) και αποδεικνυόμενη με τα ίδια ακριβώς δικαιολογητικά, στους μεν δύο παλιότερους διαγωνισμούς κρίνεται ως συναφής, λαμβάνεται υπόψη στο σύνολό της και βαθμολογείται με το σύνολο των μορίων που αναλογούσαν, ενώ στον επίδικο διαγωνισμό κρίνεται μη συναφής και μηδενίζεται συλλήβδην!
 
Προς απόδειξη δε των ισχυρισμών μου προσκομίζω στο ΑΣΕΠ άπαντα τα έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που έχω στην κατοχή μου, όπως αυτά παρατίθενται κατωτέρω, τα οποία, εξάλλου, ευχερώς μπορεί να διασταυρώσει ο φορέας από τα σχετικά του αρχεία. Όπως δε, έχει κριθεί νομολογιακά, το ΑΣΕΠ οφείλει να εξετάσει και να συνεκτιμήσει όλα τα προσκομισθέντα πρόσφορα στοιχεία, και δη τους τίτλους σπουδών μου σε συνδυασμό με τα συνημμένα στην παρούσα αίτησή μου έγγραφα, προκειμένου να αποφανθεί αιτιολογημένα αν η εργασιακή μου εμπειρία είναι συναφής με το αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων (ΣτΕ 3673/2013).
 
Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η αιτιολογία της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ……. απόφασης του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ είναι αντιφατική, αόριστη και ως εκ τούτου μη νόμιμη και για τους λόγους αυτούς οι προσβαλλόμενες πράξεις θα πρέπει να ακυρωθούν.
 
Παραβίαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και της αρχής της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση
Τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης, η υπέρβαση των οποίων συνιστά κακή χρήση της και συνεπώς λόγο ακύρωσης των διοικητικών πράξεων διέπονται, πλην των άλλων, από τις αρχές της χρηστής διοίκησης. Πρόκειται για την αγαθή κρίση που πρέπει να διέπει γενικώς τα διοικητικά όργανα κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, εν όψει της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος και της εύρυθμης λειτουργίας της Διοίκησης, αλλά και στο πλαίσιο του πνεύματος επιείκειας που διέπει την έννομη τάξη.
 
Πρόκειται, επίσης, για τηναρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου (άρθρα 2, 4 παρ. 1, 5, 20 παρ. 2, 25 και 26 του Συντ.) υπό την ειδικότερη έκφανση της αρχής της ασφάλειας του δικαίου ή από το εκάστοτε προσβαλλόμενο ατομικό δικαίωμα (συρροή συνταγματικών θεμελίων) και την οποία η Διοίκηση πρέπει να τηρεί και να σέβεται. Η αρχή αυτή θεμελιώνεται στην αρχή του κοινωνικού κράτους και στην ανάγκη σταθερότητας των διοικητικών καταστάσεων έναντι του διοικούμενου. Η εύλογη εμπιστοσύνη και πεποίθηση που αισθάνεται ο πολίτης δημιουργεί ασφάλεια δικαίου, μία από τις βασικές συνιστώσες του κράτους δικαίου, η παραβίαση της οποίας από οποιαδήποτε εκδήλωση κρατικής δραστηριότητας με την έκδοση διοικητικών πράξεων, δημιουργεί λόγο ακύρωσης αυτών για παράβαση κατ’ ουσία διάταξης νόμου.
 
Συνεπώς, δικαιολογημένη και προστατευτέα είναι η εμπιστοσύνη του ιδιώτη στη μη απρόβλεπτη κι αυθαίρετη επέμβαση του κράτους. Η αρχή αυτή, η οποία βασίζεται στην αρχή του κράτους δικαίου, προβάλλεται τόσο έναντι της Διοίκησης όσο και έναντι της νομοθετικής εξουσίας. Η ελληνική νομολογία υπερβαίνοντας την αρχική δυσπιστία έναντι αυτής της αρχής, έχει αναγάγει την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης σε σταθμιζόμενο συνταγματικό αγαθό. Περαιτέρω, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνηςεντάσσεται στις θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, αποβλέπει δε στο να διασφαλίσει τον πολίτη από την απρόβλεπτη μεταβολή καταστάσεων και εννόμων σχέσεων που διέπει το κοινοτικό δίκαιο.
 
Επιπλέον, μια από τις πιο σημαντικές αρχές που διέπλασε η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι η αρχή της «χρηστής» διοίκησης, ή «αγαθής» διοίκησης, ή της «καλής» διοίκησης ή της «χρηστής και εύρυθμης» διοίκησης, ή των «χρηστών διοικητικών ηθών».  Η εξειδίκευση του περιεχομένου της έννοιας της αρχής της χρηστής διοίκησης από τη νομολογία γίνεται με τρόπο αρνητικό παρά θετικό. Ορίζεται, δηλαδή, τι δεν πρέπει να κάνει η διοίκηση,  η οποία οφείλει να μην αιφνιδιάζει τον καλόπιστο διοικούμενο. Αντίθετα, η χρηστή διοίκηση οφείλει, κι όταν ακόμη δρα κατά διακριτική ευχέρεια,  να διαφυλάττει τα έννομα συμφέροντα του ιδιώτη και να τον διευκολύνει στην άσκηση των δικαιωμάτων του.
 
Εν προκειμένω, όπως ήδη επισημάνθηκε, όλως αιφνιδίως και απροσδόκητα το ΑΣΕΠ άλλαξε άρδην θέση και κρίση ως προς την εργασιακή μου εμπειρία σε σχέση με αυτήν που είχε υιοθετήσει στο παρελθόν, κρίνοντας για πρώτη φοράπως αυτή δεν είναι συναφής με το αντικείμενο των θέσεων για τις οποίες δήλωσα προτίμηση, σε αντίθεση με ότι είχε κρίνει σε παρελθούσες αιτήσεις μου, χωρίς να έχει μεταβληθεί εν τω μεταξύ ούτε ο τρόπος με τον οποίο δήλωσα και περιέγραψα την εμπειρία μου, ούτε τα δικαιολογητικά που προσκόμισα, ούτε το αντικείμενο των θέσεων. Αποτέλεσμα της μη νόμιμης αυτής συμπεριφοράς του ΑΣΕΠ είναι εγώ να αιφνιδιάζομαι, να περιέρχομαι σε σύγχυση ως προς το τι είναι ορθό και τι όχι και να υφίσταμαι τεράστια ψυχική και οικονομική ζημία!

Επειδή, με την παρούσα αίτησή μου προσκομίζω εις απόδειξη των ισχυρισμών μου τα κάτωθι έγγραφα:
1.     Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……. αίτησή μου για το διαγωνισμό 1Κ/2018 ΠΕ ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στην οποία εμφαίνεται η περιγραφή της εργασιακής μου εμπειρίας, η οποία προσμετρήθηκε στο σύνολό της απ’ το καθού.
2.     Τον πίνακα κατάταξης της ΙΚ/2018 προκήρυξης, απ’ τον οποίο αποδεικνύεται η προσμέτρηση και βαθμολόγηση του συνόλου της εργασιακής μου εμπειρίας με 588 μόρια.
3.     Την υπ’ αριθ. πρωτ. ……. αίτησή μου για το διαγωνισμό 6Κ/2017 Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην οποία εμφαίνεται η περιγραφή της εργασιακής μου εμπειρίας, που επίσης προσμετρήθηκε στο σύνολό της.
4.     Τον πίνακα κατάταξης της 6Κ/2017 προκήρυξης, απ’ τον οποίο αποδεικνύεται η προσμέτρηση και βαθμολόγηση του συνόλου της εργασιακής μου εμπειρίας με 588 μόρια.
5.     Την υπ’ αριθ. …….. Φεβρουαρίου 2018 Βεβαίωση της Τράπεζας …….
6.     Την από …… Βεβαίωση της ……. Τράπεζας.

Επειδή, η παρούσα αίτησή μου είναι βάσιμη, νόμιμη και αληθής.

Για όλους αυτούς του λόγους
Αιτούμαι

1.     Την ανάκληση της υπ’ αριθμόν ……. απόφασης του Β Τμήματος του ΑΣΕΠ και του οριστικού πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 10Κ/2018, που κυρώθηκε με την 234/7.4.2020  απόφαση του Β’ Τμήματος του ΑΣΕΠ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 437/14.4.2020 ΦΕΚ, τεύχος Γ’.
2.     Την προσμέτρηση του συνόλου των 84 μηνών που αποδεδειγμένα αντιστοιχούν στην εργασιακή μου εμπειρία και την αναβαθμολόγηση των μορίων μου.
3.     Την ορθή κατάταξή μου στους αντίστοιχους πίνακες κατάταξης και διοριστέων της προκήρυξης 10Κ/2018 (ΦΕΚ 29/10.10.2018 τ. ΑΣΕΠ).
 
Αθήνα 11.5.2020
Η πληρεξούσια δικηγόρος
Αννίτα Γαραντζιώτη
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
MSc Ευρωπαϊκού Δικαίου
Σιθωνίας 32-34, Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 11522, Αθήνα
Τηλ: 215-5515214 / 6974315216
 annitagrn@gmail.com
www.garantziotilaw.gr