Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Πότε παραγράφονται οι εργατικές απαιτήσεις;

Σύμφωνα με τον αρ. 250 παρ. 6 & 17 του Αστικού Κώδικα, οι μισθοί και οι άλλες αμοιβές των εργαζομένων, υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Η παραγραφή των αξιώσεων αυτών αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο συμπίπτει η έναρξη της παραγραφής (ΑΚ αρ. 253).

Στην έννοια του μισθού περιλαμβάνονται και τα επιδόματα (δώρα) εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα άδειας.

Σύμφωνα  με το ΝΔ 515/1970 άρ. 2, κάθε αξίωση των μισθωτών για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης, ακόμη κι αν αυτή φέρει τα στοιχεία του αδικαιολόγητου πλουτισμού, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου αυτή γεννήθηκε.

Οι αξιώσεις από παράνομη απασχόληση σε ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης υπόκειται σε 20ετή παραγραφή. Προκειμένου να σταματήσει η παραγραφή, ο εργαζόμενος πρέπει να ξεκινήσει δικαστική διεκδίκηση (αγωγή) πριν την παρέλευση του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εμποδίστηκε λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. Αναστέλλεται επίσης η παραγραφή για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο το δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση (ΑΚ αρ. 255). Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής. Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμία όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες (ΑΚ αρ. 257). Η παραγραφή διακόπτεται, όταν ο υπόχρεος αναγνωρίσει την αξίωση με οποιοδήποτε τρόπο (ΑΚ αρ. 260).

Σε περίπτωση μη καταβολής αποζημίωσης, που απορρέει από νόμιμη καταγγελία σύμβασης εργαζομένου, υπάρχει εξάμηνη παραγραφή και η αξίωση θα πρέπει να ασκηθεί δικαστικά με αγωγή, πριν την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (Ν.3198/55).

Εάν πρόκειται για άκυρη απόλυση ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει δικαστικά εντός τριών μηνών. Οι προθεσμίες για την άσκηση των αξιώσεων αυτών αρχίζουν να τρέχουν από την επόμενη ημέρα της απόλυσης.