Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Απόφαση για πρόστιμο ανασφάλιστου εργαζόμενου

Αριθμός απόφασης: Α5281/2019

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

(Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ)


Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του (αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά), στις 2 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30΄, με δικαστή τη Βικτωρία Κ. Σαμαρά, Πρωτοδίκη Διοικητικών Δικαστηρίων, και Γραμματέα τη Μαρία Σωτηροπούλου, δικαστική υπάλληλο.

Για να δικάσει την προσφυγή με αριθμό πράξης κατάθεσης ΠΡ1063/04-05-2017.

Τ.. ……………, κατοίκου ………. Αττικής (οδός …….., αριθμός ….), η οποία δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α΄ 97), της πληρεξουσίας της δικηγόρου, Αννίτας – Θεώνης Γαραντζιώτη.

Κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α), νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΦΕΚ Α΄ 97), της πληρεξούσιας δικηγόρου, Σταματίνας Διακογεωργάκη. 

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. το με κωδικό πληρωμής 29106917095910070017 και ημερομηνία αιτήματος 07-08-2019 e – παράβολο, με συνημμένο το αποδεικτικό καταβολής του), ζητείται να ακυρωθεί η με αριθμό Μ35/20-03-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Αττικής του Ε.Φ.Κ.Α. . Με την πράξη αυτήν καταλογίσθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 89) και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Φ.11321/11115/802/02-06-2014 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1551), πρόστιμο συνολικού ύψους 11.050,54 ευρώ, για τις αποδιδόμενες σε αυτήν παραβάσεις της μη αναγραφής ενός εργαζόμενου, ηλικίας άνω των 25 ετών, στον πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της επιχείρησής της και της μη τήρησης πίνακα προσωπικού.

2. Επειδή, στο άρθρο 16 του ν. 2874/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 286), όπως ισχύει μετά και την αντικατάσταση της παρ. 5 αυτού από την υποπαρ. ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 222), ορίζεται ότι «1. Κάθε εργοδότης υπαγόμενος στις διατάξεις του παρόντος υποχρεούται όπως μια φορά το χρόνο και κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Νοεμβρίου καταθέτει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. - Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, εις διπλούν, πίνακα με την επωνυμία, το είδος, τον τόπο λειτουργίας και το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ο οποίος θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία ενός εκάστου των απασχολούμενων σε αυτή μισθωτών […] 4. Με μέριμνα του εργοδότη το ένα αντίτυπο του ανωτέρω πίνακα παραλαμβάνεται από την υπηρεσία κατάθεσης σφραγισμένο και αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας. […] 5. Ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία: α) για την πρόσληψη νέου εργαζόμενου, το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο, β) […] γ) […]. Η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά». Περαιτέρω, στην 5072/6/25-2-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Επανακαθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), σύμφωνα με τις Υποπαραγράφους ΙΑ. 10,11,12,13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 […]» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 449), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στο σύνολό της με την 29502/85/1-9-2014 απόφαση του ιδίου Υπουργού (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2390/8-9-2014) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ορίζεται, στο άρθρο 1 ότι «Οι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 8 παρ. α` και β`, τα περιγραφόμενα στο επόμενο άρθρο έντυπα (Ε3 έως Ε10), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα διαδικασία, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ), το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. […]» και στο άρθρο 4 ότι «α) […] β) Το έντυπο Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και το Ε4 (πίνακας προσωπικού) που υποβάλλεται συμπληρωματικά ως προς τις νέες προσλήψεις, υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. […]».

3. Επειδή, ακολούθως, με το άρθρο 20 του ν. 4255/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 89) ορίσθηκαν τα εξής: «Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 1. Η περίπτωση στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1-6-2014. Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου 1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 01-06-2014 ως εξής: Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β΄ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου. Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας. 2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 3. Καθένα από τα ανωτέρω πρόστιμα του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) επιβάλλεται από τους αρμόδιους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. άπαξ για την ίδια ημερολογιακή ημέρα για την αυτή αιτία στην ίδια επιχείρηση. 4. Τα ανωτέρω πρόστιμα που επιβάλλονται από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 5. […] 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10-05-2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει την 01-06-2014. […]».

4. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014, εκδόθηκε η Φ.11321/11115/802/02-06-2014 απόφαση των Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ύψος και τρόπος υπολογισμού των προστίμων και κυρώσεων που επιβάλλονται, κατά δέσμια αρμοδιότητα, από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., διαδικασία και συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1551). Στο άρθρο 1 της απόφασης αυτής ορίζεται ότι «α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζόμενου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζόμενου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο - εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο: Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών, Μισθός: 586,08 €, Επί μήνες εργασίας: 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο: 10.549,44 €. Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών, Μισθός: 510,95 €, Επί μήνες εργασίας: 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο: 9.197,10 €. Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών, Ημερομίσθιο: 26,18 €, Επί ημέρες εργασίας: 403, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο: 10.550,54 €. Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών, Ημερομίσθιο: 22,83 €, Επί ημέρες εργασίας: 403, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο: 9.200,49 €. β) […]». Περαιτέρω, στο άρθρο 2 της ίδιας υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι «Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 ευρώ), χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων» και στο άρθρο 4 ότι «α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη, στον παραβάτη. […] β) […] γ) […] δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. […]».

5. Επειδή, με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού και προβλέφθηκε η αρμοδιότητα των ελεγκτών της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και των υπαλλήλων των υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αφενός για τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις προς διαπίστωση της υποβολής και τήρησης των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά προβλέπονται από την 5072/6/25-2-2013 υπουργική απόφαση, και αφετέρου για την επιβολή προστίμων στις περιπτώσεις της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού και της μη τήρησης πίνακα προσωπικού. Οι προβλεπόμενες στις περιπτώσεις αυτές πράξεις επιβολής προστίμου εκδίδονται κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων, σύμφωνα τις παρατεθείσες, ωσαύτως, ανωτέρω διατάξεις της Φ.11321/11115/802/2-6-2014 υπουργικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του ίδιου ως άνω άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 4255/2014. Περαιτέρω, με τις ως άνω διατάξεις θεσπίζεται η τυπική παράβαση της μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης, στηριζόμενη στην απλή διαπίστωση του αντικειμενικού γεγονότος της μη καταχώρισης αυτού στον τηρούμενο από την επιχείρηση πίνακα προσωπικού, καθώς και μαχητό τεκμήριο ότι ο αναφερόμενος από τους ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. (ή τους υπαλλήλους του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) ως εργαζόμενος, που δεν αναγράφεται στον πίνακα προσωπικού, συνδέεται με εργασιακή σχέση με τον εργοδότη. Ο τελευταίος δύναται να ανατρέψει το τεκμήριο αυτό με την άσκηση προσφυγής, αποδεικνύοντας ότι ουδεμία σχέση εργασίας τον συνδέει με το πρόσωπο που τα ελεγκτικά όργανα θεώρησαν ως μισθωτό του (πρβλ. Σ.τ.Ε. 2151/2017 επταμελούς). Τέλος, για να επιβληθεί το, κατά τα ως άνω, πρόστιμο σε βάρος εργοδότη, θα πρέπει να συνάγεται κατά τρόπο ενδεδειγμένο η απασχόληση του φερόμενου ως απασχολούμενου στην επιχείρησή του προσώπου.

6. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται το 84105/19-03-2017 δελτίο ελέγχου των ελεγκτών υπαλλήλων Π.Ε.Κ.Α. Αττικής, προκύπτουν τα εξής: Η προσφεύγουσα διατηρεί ατομική επιχείρηση – Ανθοπωλείο επί της οδού ………………. Σε επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε αρμοδίως στην έδρα της ως άνω επιχείρησης την 19-03-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:07΄ π.μ., βρέθηκε ο ………………….., γεννημένος την 13-05-1971, ο οποίος κατεγράφη από τα ελεγκτικά όργανα ως υπάλληλος προσληφθείς την ημέρα του ελέγχου, παρέλαβε δε ο ίδιος, ενυπογράφως, αντίγραφο του συνταχθέντος σχετικώς δελτίου ελέγχου, δηλώνοντας ότι είναι γαμπρός της προσφεύουσας και ότι «όποτε χρειάζεται έρχεται και τη βοηθάει». Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν επιδείχθηκε κατά τον έλεγχο πίνακας προσωπικού της επιχείρησης, στον οποίο να αναγράφεται το ανωτέρω πρόσωπο, εκδόθηκε η ήδη προσβαλλόμενη Μ35/20-03-2017 Π.Ε.Π., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας αφενός πρόστιμο ποσού 10.550,54 ευρώ, λόγω της μη καταχώρισης του προαναφερόμενου …………….. (εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών), σε πίνακα προσωπικού, το ύψος του οποίου υπολογίσθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 της Φ.11321/11115/802/2-6-2014 υπουργικής απόφασης, αφετέρου πρόστιμο ύψους 500,00 ευρώ, λόγω μη τήρησης πίνακα προσωπικού.

7. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη προσφυγή και το επ’ αυτής νομίμως κατατεθέν υπόμνημά της η προσφεύγουσα επιδιώκει την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης, διατεινόμενη πως αυτή είναι μη νόμιμη: α) διότι η Φ.11321/11115/802/2.6.2014 Κ.Υ.Α., επί της οποίας η πράξη αυτή ερείδεται, είναι ανίσχυρη και μη εφαρμοστέα αφενός ως εκδοθείσα εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης, αφετέρου ως εκδοθείσα δυνάμει γενικής και αόριστης εξουσιοδότησης, β) διότι αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της αναλογικότητας καθώς και του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., καθόσον με αυτήν επιβλήθηκαν σε βάρος της δυσβάσταχτα πρόστιμα, δυσανάλογα προς τις αποδιδόμενες παραβάσεις, γ) διότι η ίδια στερήθηκε του δικαιώματός της σε προηγούμενη ακρόαση, όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς δεν κλήθηκε πριν από την έκδοσή της να εκφράσει τις απόψεις της, και γ) διότι δεν υπέπεσε στις αποδιδόμενες σε αυτήν παραβάσεις, καθόσον ο ……………. είναι γαμπρός της και δη σύζυγος της κόρης της …………… και πατέρας των δύο εγγονών της, και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται μαζί της με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενόψει του ότι ο ίδιος διατηρεί δική του όμοια επιχείρηση (Ανθοπωλείο) στα Λουτρά Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο, ενώ διαθέτει και φυτώριο στις Κεχριές Κορινθίας, όντας ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ, καταβάλλοντας τις αντίστοιχες εισφορές στον εν λόγω Οργανισμό ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επίσης, προβάλλει η προσφεύγουσα σχετικά ότι κατά τον χρόνο ελέγχου η ίδια αιφνιδίως είχε μεταβεί με το σύζυγο και την κόρη της στην κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», προκειμένου να εξετασθεί από τον ιατρό γυναικολόγο που την παρακολουθεί, κο. Αθανάσιο Λουκατζίκο, λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας από κολπική αιμορραγία και ότι για το λόγο αυτόν ο γαμπρός της ……………. βρισκόταν στο κατάστημά της προκειμένου να διευθετήσει μία επείγουσα παραγγελία (νυφικό μπουκέτο), που έπρεπε οπωσδήποτε να παραδοθεί την ίδια ημέρα. Τέλος, προβάλλει η προσφεύγουσα ότι πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη ειδικότερα κατά το μέρος αυτής, με το οποίο της επιβλήθηκε πρόστιμο ποσού 500,00 ευρώ για την αποδιδόμενη σε αυτήν παράβαση της μη τήρησης ισχύοντος πίνακα προσωπικού, διότι αφενός πάντοτε τηρούσε και τηρεί αναρτημένο πίνακα προσωπικού στο κατάστημά της, αφετέρου ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η σχετική διάταξη έχει ως αποτέλεσμα το εν λόγω πρόστιμο των 500,00 ευρώ να μην επιβάλλεται μόνο στις οριζόμενες από το νόμο περιπτώσεις (ήτοι όταν είτε δεν έχει υποβληθεί ποτέ έντυπο Ε4, είτε αυτό δεν τηρείται στο χώρο απασχόλησης, είτε δεν επιδεικνύεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα), αλλά να σωρεύεται σε κάθε περίπτωση επιβολής προστίμου για μη αναγραφή απασχολούμενου σε πίνακα προσωπικού, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων και της αληθούς ερμηνείας του νόμου. Προς απόδειξη των ισχυρισμών της η προσφεύγουσα προσκομίζει, μεταξύ άλλων: ι) την από 19-03-2017 βεβαίωση του ιατρού γυναικολόγου Αθανάσιου Λουκατζίκου, σύμφωνα με την οποία η προσφεύγουσα το πρωί της 19-03-2017 προσήλθε στην ιδιωτική κλινική «ΜΗΤΕΡΑ», με εικόνα άλγους κατώτερης κοιλιακής χώρας και κολπική αιμορραγία και εξετάσθηκε από τον ίδιο, ιι) την από 24-07-2007 βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία της Ε΄ Δ.Ο.Υ. Πειραιά και με αριθμό δήλωσης 1454, από την οποία προκύπτει ότι η προσφεύγουσα προέβη σε έναρξη της επιχείρησής της την 12-10-1995, ιιι) την από 21-03-2017 βεβαίωση του Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της ομώνυμης Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών, εκδοθείσα από το ΚΕΠ Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, σύμφωνα με την οποία ο ……………. είναι σύζυγος (από το έτος 1997) της ………………, θυγατέρας της προσφεύγουσας, ιν) την με αριθμό δήλωσης 902/10-09-2003 βεβαίωση έναρξης εργασιών επιτηδευματία της Δ.Ο.Υ. Κορίνθου, σύμφωνα με την οποία ο ……………… προέβη σε επανέναρξη επιχείρησης με κύριο αντικείμενο το λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων και λιπασμάτων, καθώς και συναφή δευτερεύοντα αντικείμενα, με έδρα τα Λουτρά Ωραίας Ελένης Επιδαύρου, ν) την εκδοθείσα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άδεια λειτουργίας φυτωριακής επιχείρησης τύπου Α΄ στο όνομα του ……………, η οποία εγκρίθηκε κατόπιν επανελέγχου την 03-07-2014 με πρόβλεψη νέου επανελέγχου την 10-05-2019, νι) την από 25-01-2017 απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ. περί πληρωμής εκ μέρους του ……………… των ασφαλιστικών του εισφορών προς τον ΟΑΕΕ περιόδου 6ου διμήνου του έτους 2016, και νιι) το από 23-10-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, σύμφωνα με το οποίο ο Αναστάσιο Πιπίνης εκμισθώνει προς τον …………….. έως 01-01-2020 ισόγειο κατάστημα στα Λουτρά Ωραίας Ελένης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα πώλησης άνθεων, φυτών, ζωοτροφών και συναφών ειδών. Από την άλλη πλευρά, ο Ε.Φ.Κ.Α. με τις 4262/03-07-2019 έγγραφες απόψεις του Διευθυντή του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής - Πειραιώς - Νήσων και το νομίμως κατατεθέν υπόμνημά του, διατείνεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε νομίμως και ζητεί, για τους σε αυτά αναφερόμενους λόγους, την απόρριψη της προσφυγής.

8. Επειδή, αναφορικά, καταρχάς, με το λόγο της υπό κρίση προσφυγής, με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη πρέπει να ακυρωθεί, διότι η προσφεύγουσα δεν υπέπεσε στις αποδιδόμενες σε αυτήν παραβάσεις, καθόσον ο ……………… δεν απασχολήθηκε στην επιχείρησή της με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως ο λόγος αυτός παρατέθηκε αναλυτικά στην αμέσως ανωτέρω σκέψη της παρούσας απόφασης, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.11321/11115/802/2-6-2014 υπουργικής απόφασης, οι οποίες παρατέθηκαν κι ερμηνεύθηκαν ανωτέρω, για τη μη αναγραφή εργαζόμενου στον τηρούμενο από την επιχείρηση πίνακα προσωπικού θεσπίζεται μαχητό τεκμήριο, το οποίο δύναται να ανατραπεί από τον εργοδότη με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής. Εν προκειμένω, η επιβολή σε βάρος της προσφεύγουσας του ένδικου προστίμου στηρίζεται στο με αριθμό 84105/19-03-2017 δελτίο ελέγχου των οργάνων του Π.Ε.Κ.Α. Αττικής, στο οποίο αναγράφεται ότι ο ……………. βρέθηκε να απασχολείται ως υπάλληλος της επιχείρησης, προσληφθείς την ημέρα του ελέγχου. Στο ίδιο δελτίο ο ………………… δήλωσε ότι είναι γαμπρός της ………………. και ότι τη βοηθάει όποτε χρειαστεί. Εξάλλου, το εν λόγω δελτίο ελέγχου, ως δημόσιο έγγραφο, αποτελεί πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από τα ελεγκτικά όργανα ή ενώπιον τους, πλην όμως τέτοιο γεγονός δεν συνιστά η κρίση των οργάνων αυτών περί της ιδιότητας του …………….. ως υπαλλήλου (πρβλ. ΣτΕ 2563/2016 σκ. 8 και 12). Με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο εκτιμά ελευθέρως αφενός μεν το ως άνω δελτίο, ως προς τη συγκεκριμένη κρίση των ελεγκτών (πρβλ. ΣτΕ 377/2007) και αφετέρου τα προσκομιζόμενα από την προσφεύγουσα έγγραφα. Λαμβάνοντας δε, ιδίως, υπόψη: α) ότι στο δελτίο ελέγχου δεν αναφέρεται η εργασία που εκτελούσε κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο…………….., ούτε δηλώθηκαν από αυτόν τυχόν αποδοχές του, β) ότι από τα προσκομιζόμενα έγγραφα αποδεικνύεται ότι ο ……………… είναι γαμπρός της………………, ο οποίος μάλιστα διατηρεί ομοειδή ατομική επιχείρηση στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Επιδαύρου, καθώς και φυτώριο στις Κεχριές Κορινθίας (περιοχές που απέχουν περί τα 85 χιλιόμετρα από το Κερατσίνι, όπου το κατάστημα της προσφεύγουσας), όντας ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ για τις δραστηριότητές του αυτές, κατά τον κρίσιμο χρόνο, και γ) ότι την ημέρα του ελέγχου η προσφεύγουσα αιφνιδίως μετέβη στην ως άνω ιδιωτική κλινική, όπου και εξετάσθηκε από τον προαναφερόμενο ιατρό γυναικολόγο, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη βεβαίωση του, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παρουσία του ……………. κατά το χρόνο του ένδικου ελέγχου στο κατάστημα της προσφεύγουσας δικαιολογείται επαρκώς λόγω της στενής συγγενικής εξ αγχιστείας σχέσης τους σε συνδυασμό με το αιφνιδίως προκύψαν πρόβλημα υγείας της προσφεύγουσας, που την ανάγκασε να απουσιάσει από την επιχείρηση αφήνοντας εκκρεμότητα προς διευθέτηση, την οποία μπορούσε να τακτοποιήσει ο γαμπρός της, ………………, λόγω του συναφούς είδους των επιχειρήσεών τους, και ότι σε κάθε περίπτωση αυτός δεν εργαζόταν, κατά τον κρίσιμο χρόνο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην επιχείρηση της προσφεύγουσας, η οποία, συνεπώς, δεν είχε υποχρέωση να τον καταχωρίσει στον σχετικό πίνακα προσωπικού, ούτε υποχρέωση τήρησης του πίνακα αυτού στον χώρο του καταστήματός της. Το αντίθετο, άλλωστε, δεν δύναται να συναχθεί από την υπογραφή του………….. επί του δελτίου ελέγχου, η οποία, σε κάθε περίπτωση, δεν συνιστά, άνευ ετέρου, αποδοχή από αυτόν. Συνακόλουθα, η προσβαλλόμενη Π.Ε.Π., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ύψους 11.050,54 ευρώ είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή ως βάσιμου του σχετικού λόγου της προσφυγής, απορριπτόμενων στο σύνολό τους ως αβάσιμων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του καθ’ ου. Παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής. 

9. Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να διαταχθεί η απόδοση στην προσφεύγουσα του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α΄ του Κ.Δ.Δ.), όμως, ενόψει των περιστάσεων της υπόθεσης, να απαλλαγεί το καθ’ ου ν.π.δ.δ. από την καταβολή των δικαστικών εξόδων της προσφεύγουσας (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε΄ του Κ.Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει τη με αριθμό Μ35/20-03-2017 Πράξη Επιβολής Προστίμου (Π.Ε.Π.) του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Αττικής του Ε.Φ.Κ.Α. .

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα.

Απαλλάσσει το καθ’ ου ν.π.δ.δ. από την καταβολή των δικαστικών εξόδων της προσφεύγουσας.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στον Πειραιά, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 .

 

 Η ΔΙΚΑΣΤΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ