Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΣΕΠ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 
ΕΝΣΤΑΣΗ
 
Της ..... του ...., κατοίκου ..... οδός ....., κατόχου ΑΔΤ ........ και ΑΦΜ ......., με κωδικό παραβόλου ...

Κατά

Των προσωρινών πινάκων κατάταξης, που εκδόθηκαν βάσει της 1Γ/2019 προκήρυξης «Πλήρωσης με γραπτό διαγωνισμό συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος», δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ 5/18.3.2019 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ.


 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συμμετείχα στην ως άνω διαδικασία που προκήρυξε το ΑΣΕΠ με την υπ΄ αριθ. 1Γ/2019 προκήρυξη με τίτλο «Πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά εξήντα (60) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Τράπεζα της Ελλάδος», δημοσιευθείσας στο ΦΕΚ 5/18.3.2019 τ. προκηρύξεων ΑΣΕΠ.
 
Ειδικότερα, υπέβαλλα εμπροθέσμως την υπ’ αριθ. πρωτ. ........./14.4.2019 αίτηση για τη θέση με κωδικό 200 κλάδου ΔΕ ΤΑΜΙΑΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ και έλαβα Αριθμό Μητρώου .........., προσκόμισα δε άπαντα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εις απόδειξη πλήρωσης των ζητούμενων προσόντων και κριτηρίων.
 
Πλην όμως, κατά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διαπίστωσα ότι δεν προσμετρήθηκε καθόλου η εργασιακή μου εμπειρία, με αποτέλεσμα να λάβω μηδέν μόρια για το κριτήριο αυτό και να καταταγώ στη θέση 40 του σχετικού πίνακα, γεγονός που είναι εσφαλμένο και θα πρέπει να διορθωθεί και να επανακαταταγώ στην ορθή θέση, για τους κάτωθι αληθείς και βάσιμους λόγους:
 
Προσήκουσα απόδειξη εμπειρίας

Σύμφωνα με την προκήρυξη: α)«Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, προσμετρούμενη μετά την απόκτηση του ζητούμενου από την προκήρυξη βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία». Εγώ πληρώ τον παραπάνω όρο της προκήρυξης, καθώς απέκτησα τον τίτλο σπουδών μου και δη το απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου βάσει του οποίου έλαβα μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία, στις 1.7.2005 με βαθμό 18,00, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό δικαιολογητικό που προσκόμισα εμπροθέσμως. Η δε εργασιακή μου εμπειρία ξεκινά το Φεβρουάριο του 2011, ήτοι πολύ μεταγενέστερα από την απόκτηση του τίτλου σπουδών μου.
β) Περαιτέρω, για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτούνται τα εξής «1. Για τους μισθωτούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: ·Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, ·Στην αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο».

Αναφορικά με τους δύο παραπάνω όρους της προκήρυξης, προσκόμισα στο ΑΣΕΠ: 1.Την υπ’ αριθ. πρωτ. ........../9.4.2019 βεβαίωση του ΕΦΚΑ, δυνάμει της οποίας αποδεικνύεται ότι τυγχάνω ασφαλισμένη στο ΙΚΑ για συνολικά 1.950 ημέρες ασφάλισης (ήτοι για συνολικό διάστημα 78 μηνών) από 02/2011 έως 02/2019 από παροχή εξαρτημένης εργασίας στον εργοδότη με την επωνυμία ........... A.E.με είδος δραστηριότητας .............
2.Δήλωσα στην ηλεκτρονική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση επακριβώς ότι απασχολήθηκα στον εργοδότη με την επωνυμία ........... A.E., ως υπάλληλος με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, για χρονικό διάστημα 78 μηνών, με αντικείμενο απασχόλησης τη Διαχείριση Δανείων Επιχειρήσεων, ούσα ασφαλισμένη στον ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την 1/2/2011 έως την 1/2/2019, όπως ακριβώς αναγράφει και η βεβαίωση του ασφαλιστικού μου φορέα. Με βάση τα παραπάνω, απέδειξα πλήρως και προσηκόντως την εργασιακή μου εμπειρία όσον αφορά τη χρονική διάρκειά της, τον εργοδότη και το αντικείμενο απασχόλησης.
 
Συνάφεια εργασιακής εμπειρίας με την προκηρυσσόμενη θέση

Εξάλλου, αναφορικά, ειδικότερα, με την συνάφεια της εργασιακής μου εμπειρίας με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, με βάση τα δικαιολογητικά που προσκόμισα και τα δηλωθέντα στοιχεία, αλλά και όσα εις απόδειξη της παρούσας ενστάσεως επιπροσθέτως θα σας προσκομίσω, δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία πως αυτή είναι απόλυτα συναφής με το αντικείμενο της θέσης. Συγκεκριμένα, η προκηρυσσόμενη θέση τιτλοφορείται ως «ΔΕ ΤΑΜΙΑΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ» και προφανώς αναφέρεται σε καθήκοντα συναφή με αυτά ενός τραπεζικού υπαλλήλου με ταμιακής και λογιστικής φύσης αρμοδιότητες. Όπως προκύπτει από τον υπ’ αριθ. 3.3 όρο της από 2.9.2013 σύμβασης εργασίας μου με τον ................... που σας επισυνάπτω, η θέση για την οποία προσλήφθηκα στον ως άνω εργοδότη με βάση τα προσόντα μου ήταν ως υπαλλήλου του ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ήτοι απόλυτα συναφής με την προκηρυσσόμενη θέση. Στο πλαίσιο της παραπάνω εργασιακής μου θέσης στον ............., είχα ως ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης αυτό που δήλωσα στην αίτησή μου, δηλαδή τη διαχείριση επιχειρηματικών δανείων. Οι ειδικότερες αρμοδιότητές μου ήταν η εγκριτική διαδικασία για τη χορήγηση δανειοδότησης στους πελάτες, που περιλαμβάνει την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των πελατών (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως, ταμειακών ροών και ισοζυγίων), τη διαπραγμάτευση με τους πελάτες για τον καθορισμό του επιτοκίου και τον λοιπών όρων της δανειακής σύμβασης σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της τράπεζας (νομική υπηρεσία κλπ), τη σύνταξη των σχετικών εισηγήσεων προς το αντίστοιχο εγκριτικό κλιμάκιο της τράπεζας, ώστε να ληφθεί πιστοδοτική απόφαση. 

Προσήκουσα συμπλήρωση των πεδίων της αίτησης

Πέραν των ανωτέρω, θα πρέπει να επισημανθεί ότι συμπλήρωσα με απολύτως ορθό τρόπο κάθε απαιτούμενο πεδίο της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, στην αντίστοιχη ενότητα της αίτησης με τίτλο «Εργασιακή Εμπειρία», συμπλήρωσα άπαντα τα πεδία, αναγράφοντας την επωνυμία του εργοδότη μου (.............), τη θέση στην οποία εργαζόμουν (υπάλληλος), την εργασιακή σχέση μου (σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου), τον ασφαλιστικό μου φορέα (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφαλιστικής μου κάλυψης (1/2/2011 – 1/2/2019), το ειδικότερο αντικείμενο απασχόλησης (διαχείριση δανείων και επιχειρήσεων), τους μήνες απασχόλησης (78), καθώς και τους μήνες ασφάλισης (78), ενώ δεν είχα και επιπλέον ημέρες ασφάλισης.
Εξάλλου, όσον αφορά το πεδίο «Συνολική εμπειρία σε μήνες» στην έτερη ενότητα της αίτησης με τίτλο «Επιδιωκόμενες θέσεις με σειρά προτίμησης», αυτό ήταν ανενεργό τόσο κατά την αρχική συμπλήρωση εκ μέρους μου της αίτησης όσο και κατά την οριστική συμπλήρωσή της, προτού την αποθηκεύσω. Προφανώς, λοιπόν, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν μου παρείχε τεχνικά τη δυνατότητα να συμπληρώσω το συγκεκριμένο πεδίο, παρότι επέδειξα τη μέγιστη προσοχή και επιμέλεια κατά τη συμπλήρωση της αιτήσεώς μου, ενώ, μάλιστα, ούτε «κοκκίνησε» το εν λόγω πεδίο όταν προχώρησα σε έλεγχο της αίτησης, προτού οριστικοποιήσω την υποβολή της αίτησης, όπως συμβαίνει όταν ένα απαιτούμενο πεδίο μένει ασυμπλήρωτο.
 
Επειδή με βάση τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η εργασιακή μου εμπειρία αφενός αποδείχτηκε με τον προσήκοντα τρόπο, αφετέρου συνάδει απόλυτα με την προκηρυσσόμενη θέση, καθότι παρουσιάζει απολύτως κοινά χαρακτηριστικά και εντάσσεται στον αυτό ευρύτερο κύκλο δραστηριοτήτων με τη ζητούμενη από την προκήρυξη εμπειρία (απόφαση ΔΕΑ 874/2007).
 
Επειδή συμπλήρωσα με τον προσήκοντα τρόπο άπαντα τα απαιτούμενα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησής μου, επιδεικνύοντας τη μέγιστη επιμέλεια και προσοχή.
 
Επειδή η παρούσα ένστασή μου υποβάλλεται εμπρόθεσμα και οι ισχυρισμοί μου είναι νόμιμοι, βάσιμοι και αληθείς.
 
Επειδή εις απόδειξη των ισχυρισμών μου επισυνάπτω με την παρούσα ένστασή μου αντίγραφο της από 2.9.2013 σύμβασης εργασίας μου με τον ......
 
Για τους λόγους αυτούς

Αιτούμαι

να γίνει δεκτή η παρούσα ένστασή μου.
Να προσμετρηθεί το σύνολο των μηνών της εργασιακής μου εμπειρίας και δη συνολικά 78 μήνες, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Να διορθωθεί η κατάταξή μου στους σχετικούς πίνακες κατάταξης, μετά την ορθή προσμέτρηση της εργασιακής μου εμπειρίας και την αντίστοιχη μοριοδότησή μου και να αναμορφωθούν οι πίνακές κατάταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Να μου κοινοποιηθεί η απόφαση επί της παρούσας στη διεύθυνση μου, όπως αναγράφεται ανωτέρω.
 
Η ενιστάμενη