Φόρτωση...

ΑΣΕΠ.

Ένσταση κατά πίνακα κατάταξης, σε περίπτωση που δεν ελήφθη υπόψη πρόσθετο προσόν ή δικαιολογητικό.

ΑΣΕΠ

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν πίνακες κατάταξης προκυρηχθέντων δημοσίων διαγωνισμών, τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου, ειδικότερα:

1. Κατά των πινάκων κατάταξης υποψηφίων επιτρέπεται η άσκηση από τους υποψηφίους ένστασης, για παράβαση νόμου ή κανονισμού ή της παρούσας απόφασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω (άρθρο 27 παρ. 5) ανάρτησης των πινάκων αυτών.

2. Η άσκηση της ένστασης γίνεται με κατάθεση της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ.

3. Στην ένσταση, που πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξεως ή παραλείψεως, πρέπει να επισυνάπτεται το από το νόμο οριζόμενο παράβολο, το οποίο εκδίδεται από δημόσιο ταμείο, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται.

4. Το ΑΣΕΠ, αφού ελέγξει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης υποψηφίων και ολοκληρώσει την εξέταση των ενστάσεων που έχουν τυχόν υποβληθεί, προβαίνει, εφόσον δεν προκύπτει θέμα άλλης ενέργειας του, στην κύρωση των πινάκων αυτών, άλλως ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

5. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

6. Το ΑΣΕΠ, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού ολικώς ή μερικώς μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση μπορεί, αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή την αναγκαία συμπλήρωση ή διόρθωση.

7. Αν από τον έλεγχο νομιμότητας των πινάκων κατάταξης υποψηφίων ή την αποδοχή ένστασης επέρχεται μεταβολή της σειράς υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης υποψηφίων είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, ειδοποιείται από το Α.Σ.Ε.Π. για τη μεταβολή και την αιτία αυτής είτε τηλεφωνικώς είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει είτε με τηλεομοιοτύπημα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και του γνωστοποιείται ότι μπορεί να υποβάλει στο Α.Σ.Ε.Π. τυχόν αντιρρήσεις του μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της λήψεως της ειδοποίησης. Όταν η ειδοποίηση γίνεται τηλεφωνικώς πρέπει απαραιτήτως να παρίσταται κατ' αυτήν και δεύτερος υπάλληλος του Α.Σ.Ε.Π., καταχωρίζεται η ημέρα και ώρα της επικοινωνίας σε ειδικώς τηρούμενο προς τούτο βιβλίο και βεβαιώνεται από τους δύο υπαλλήλους του Α.Σ.Ε.Π. Οι αντιρρήσεις πρέπει να κατατεθούν ή παραδοθούν στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της ανωτέρω προθεσμίας.

8. Μετά την εξέταση και των τυχόν αντιρρήσεων που υποβληθούν, καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων. Ακολούθως, οι πίνακες κατάταξης υποψηφίων και οι πίνακες διοριστέων αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ).

9. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση των πινάκων διοριστέων, τα τετράδια και τα απαντητικά φύλλα καταστρέφονται, εκτός εκείνων για τα οποία υφίσταται τυχόν εκκρεμοδικία.

Το δικηγορικό μας γραφείο αναλαμβάνει τόσο ενστάσεις ενώπιον του ΑΣΕΠ, όσο και τις αιτήσεις ακυρώσεως κατά του πίνακα κατάταξης, ο οποίος δεν έλαβε υπόψη προσόντα υποψηφίων.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF