Φόρτωση...

Αρθρα / Νεα / Blog.

Εφαρμοστέο Δίκαιο στις συμβάσεις ασφάλισης ζωής με στοιχεία αλλοδαπότητας

Εφαρμοστέο είναι το δίκαιο που επιλέχθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει σύγκρουση Νόμων, το δικάζον Δικαστήριο θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του ΑσφΝ που έχει στενότερη σύνδεση με τον λήπτη της ασφάλισης.

Προϋποθέσεις περί αλληλέγγυας ευθύνης για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Προσδιορίστηκαν εκ νέου οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες θεμελιώνεται η προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων από τους κατά νόμο συνυπόχρεους υπευθύνους αυτών